Projekty

“3A FILTER” SP. Z O. O. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – działanie 1.4 Wzór na konkurencję – ETAP II

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-06-0013-00

Tytuł Projektu: Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie 3A Filter sp. z o. o.

Cele projektu: Celem głównym projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej 3A Filter sp. z o.o., dzięki wdrożeniu założeń zatwierdzonej Strategii Wzorniczej,
w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek rozwiązań filtracyjnych nowych
i ulepszonych produktów, o nowoczesnym i innowacyjnym, odpowiadającym oczekiwaniom klientów wzornictwie i zastosowaniu.

Celami krótkoterminowymi są zaś:

  1. a) wzrost wykorzystywania wzornictwa w bieżącej działalności,
  2. b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty firmy,
  3. c) poszerzenie rynku zbytu i pozyskanie nowych klientów poprzez zintensyfikowane działania sprzedażowe i marketingowe,
  4. d) wzmocnienie pozycji firmy na rynku dostawców rozwiązań dla przemysłu,
  5. e) unowocześnienie zasobów technicznych firmy,
  6. f) efekty finansowe: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

Ww. cele zostaną osiągnięte w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu i wdrożenia Strategii obejmującej wieloaspektowe zmiany 3A Filter oczekuje przede wszystkim efektów poprawiających konkurencyjność firmy.

Efektem projektu będzie trwała implementacja wzornictwa w firmie poprzez:

– Podniesienie świadomości i wiedzy personelu firmy w tym zakresie,

– Opracowanie i wdrożenie na stałe elementów metodyk Design Thinking i Design Management,

– Wdrożenie innowacji produktowych w efekcie procesów wzorniczych,

– Poszerzenie portfela produktów przy udziale profesjonalnych projektantów,

– Zdobycie doświadczenia w pracy z profesjonalnymi projektantami,

– Zmiany w komunikacji – promocja oparta na innowacjach.

Oczekujemy, że ww. działania w efekcie doprowadzą do wzrostu zadowolenia klientów, poprawy wartości marki oraz poprawy konkurencyjności firmy.

Wartość projektu: 3 747 072,00 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 2 104 880,00 zł

Skip to content